Statut

STATUT FUNDACJI „POKONAĆ CIEŃ”
TEKST JEDNOLITY na dzień 10 lipca 2014


I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

Par.1  
Fundacja dla osób z depresją „Pokonać Cień” zwana dalej Fundacją ustanowiona dnia 05.07.2012 roku przez Roberta Czahorowskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Elżbietę Rześną-Barylską Notariuszem mającym swoją siedzibę w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Grenadierów 13 działa na podstawie przepisów prawa polskiego, ustawa z dn.6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.1991, Nr.46 poz. 203) i ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2003 r. Nr.96 poz.873 ) oraz niniejszego statutu.

Par.2  
Fundacja ma osobowość prawną

Par. 3  
Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa

Par.4  
Fundacja jest powołana na czas nieokreślony.

Par.5
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Par.6
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.

Par.7
Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
1.    Nazwa Fundacji brzmi Fundacja Pokonać Cień. Fundacja może używać swojego znaku graficznego - logo
2.    Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy      w wybranych językach obcych.


II.   CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Celem fundacji jest niesienie pomocy ludziom dotkniętym depresją oraz ich rodzinom, polepszanie ich jakości życia poprzez organizowanie grup wsparcia, spotkań terapeutycznych z psychologiem a także poszerzanie wiedzy społeczeństwa o wspomnianym zaburzeniu.

Par.8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.    Propagowanie wiedzy na temat depresji i zaburzeń współwystępujących, zaburzenia afektywnego dwubiegunowego i cyklotymii oraz form terapii i konieczności jej podejmowania.
2.    Wspieranie i inicjowanie działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego.
3.    Propagowanie zdrowego trybu życia, w tym zdrowia psychicznego
4.    Pomoc osobom z depresją i zaburzeniami współwystępującymi, zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, cyklotymią
5.    Wsparcie finansowe dla osób z depresją i zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym oraz ich rodzin
6.    Poradnictwo psychologiczne, działalność informacyjną i szkoleniową (może być odpłatne)
7.    Aktywizację społeczeństwa, tworzenie grup wsparcia i samopomocy
8.    Organizowanie zajęć terapeutycznych, rekreacyjno-sportowych i warsztatów terapii zajęciowej (mogą być odpłatne)
9.    Animację działań kulturalnych o charakterze terapeutycznym i promocyjnym
10.    Pomoc w aktywizacji zawodowej i poszukiwaniu pracy
11.    Promocję idei wolontariatu
12.    Wspieranie i współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność zbieżną z celem Fundacji
13.    Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów i konferencji poświęconych zagadnieniom związanym ze statutowym celem działalności Fundacji (mogą być odpłatne)
14.    Prowadzenie terapii krótko i długoterminowych (mogą być odpłatne)
15.    Działalność badawczą oraz upowszechnianie nowych technologii i innowacji
16.    Wspieranie działalności oświatowej oraz prowadzenie programów edukacyjnych
17.    Współpracę z instytucjami publicznymi, prywatnymi a także organizacjami krajowymi  i zagranicznymi, działającymi na rzecz osób z depresją i zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym
18.    Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów Fundacji
19.    Prowadzenie działalności statutowej w Internecie
20.    Stworzenie internetowego centrum informacji oraz wsparcia psychologicznego
21.    Utworzenie  telefonicznego centrum pomocy psychologicznej

Par.9
Cel Fundacji może ulec poszerzeniu jeśli miałoby to wpłynąć na lepsze i skuteczniejsze działanie Fundacji z punktu widzenia jej użyteczności publicznej. Taka zmiana jest możliwa wyłącznie za zgodą Fundatora na wniosek Zarządu zatwierdzony przez Radę Fundacji.


III.   MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

Par.10
Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 2 500,00zł. (słownie; dwa tysiące pięćset zł) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania
1.    Dochody Fundacji pochodzą z:
a)    darowizn, spadków, zapisów
b)    dotacji, datków i subwencji
c)    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz
d)    aukcji
e)    zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą
f)    operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi
g)    dochodów z działalności gospodarczej Fundacji
h)    dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego
2.    Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych lub zagranicznych – zgodnie z przepisami polskiego prawa
3.    Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego
4.    Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej

Par.11
1.    Środki pochodzące z majątku Fundacji oraz z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, przeznaczane są w całości na realizację celów pożytku publicznego oraz na pokrycie kosztów działalności i rozwój Fundacji
2.    W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji

Par.12
Majątek Fundacji nie może być obciążony przez:
1.    Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2.    Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3.    Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.
4.    Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Par.13
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Par.14
Fundacja  nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Par.15
Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania


IV.   DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
Par.16
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą  działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów Fundacji.
1.    Środki uzyskane z tej działalności są przeznaczone na działalność statutową, zgodnie z odpowiednimi uchwałami Zarządu.
2.    Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
3.    Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
36.50.Z Produkcja gier i zabawek   
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
58.11.Z Wydawanie książek.
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
63.12.Z Działalność portali internetowych.
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
73.11.Z Działalność agencji reklamowych.
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i  miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji.
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych.
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
73.13.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej.
74.20.Z Działalność fotograficzna.
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami.
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej ,gdzie indziej nie sklasyfikowana.
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi.
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza.
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych.
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Par.17
Działalności wymagające zezwoleń i koncesji Fundacja podejmie po ich uzyskaniu.

Par.18
Działalność gospodarcza Fundacji może być realizowana przez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych, na zasadach określonych w stosownych przepisach.V.   WŁADZE FUNDACJI

Par.19
Władzami Fundacji są:
1.    Rada Fundacji
2.    Zarząd Fundacji

RADA FUNDACJI

Par.20
Rada Fundacji jest organem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji

Par.21
Rada Fundacji składa się z co najmniej 2 członków i powoływana jest na okres 3 lat. Każdy członek może być powoływany do Rady Fundacji wielokrotnie

Par.22
Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady, na miejsce osób które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada za zgodą Fundatora. W przypadku gdy Rada nie powoła nowych członków do końca swojej kadencji, nowych członków Rady wybiera Fundator.

Par.23
Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

Par.24
Członkowie Rady Fundacji nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Par.25
Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Par.26
O możliwości pobierania wynagrodzenia przez członków Rady decyduje Fundator na podstawie przygotowanego przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego oraz planów działania Fundacji na kolejny rok.

Par.27
Rada Fundacji na pierwszym zebraniu po jej powołaniu wyłania ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Rady Fundacji

Par.28
Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku zwołana z inicjatywy jej Przewodniczącego lub na wniosek Zarządu

Par.29
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

Par.30
Do zadań Rady należy;
1.    nadzór nad działalnością Fundacji i realizacją jej celów statutowych
2.    kontrolowanie działalności Zarządu oraz stanu majątkowego Fundacji
3.    przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu i udzielanie mu absolutorium
4.    zatwierdzanie na wniosek Zarządu uchwał o połączeniu z inną fundacją
5.    zatwierdzanie na wniosek Zarządu uchwały o likwidacji Fundacji
6.    zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji
7.    zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji
8.    działanie w sposób umożliwiający Fundacji realizację jej celów statutowych

Par.31
W uzasadnionych przypadkach a w szczególności z powodu istotnego naruszenia postanowień Statutu lub nienależytego wypełniania funkcji, odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić decyzją Fundatora

Par.32
Członkostwo w Radzie Fundacji w przypadku innym niż koniec kadencji lub odwołanie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady

ZARZĄD FUNDACJI

Par.33
Zarząd Fundacji składa się z co najmniej 2 osób powoływanych przez Fundatora na okres      3 lat nie skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Par.34
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję

Par.35
Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Fundatora

Par.36
Prezes z grona Zarządu wyznacza Wiceprezesa

Par.37
Zarząd Fundacji;
1.    kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz
2.    opracowuje roczne i wieloletnie plany działalności Fundacji
3.    sporządza sprawozdania z działalności Fundacji
4.    sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji
5.    przyjmuje subwencje, spadki, zapisy i darowizny
6.    ustala wielkość zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia pracowników Fundacji
7.    odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji
8.    podejmuje uchwały o współpracy z innymi podmiotami i organizacjami jeśli sprzyja to realizacji celów statutowych Fundacji
9.    podejmuje uchwały o współpracy lub połączeniu z innymi fundacjami o podobnym profilu działania
10.    występuje z wnioskiem dotyczącym zmian w Statucie
11.    podejmuje uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji
12.    podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady Fundacji

Par.38
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego

Par.39
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu łącznie lub Prezes Zarządu samodzielnie

Par.40
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku

Par.41
Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji

Par.42
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Fundator w uzgodnieniu z Radą Fundacji.

Par.43
Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji

Par.44
Wynagrodzenie członków Rady, Zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszenia zasobów finansowych przekazanych przez Fundatora/ kapitału założycielskiego Fundacji.

Par.45
Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji

Par.46
Członkostwo w Zarządzie w przypadku innym niż koniec kadencji lub odwołanie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu


VI.   ZMIANA STATUTU

Par.47
Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji


VII.   POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

Par.48
Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów

Par.49
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji

Par.50
Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu


VIII.   LIKWIDACJA FUNDACJI

Par.51
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

Sponsorzy i przyjaciele:
Crs Modus Marzena WawroDzielnica Ursynów m.st. Warszakraboxrotomedia